Biblioteka szkolna

 


 

Poniedziałek  8.45 - 15.00


 

Wtorek  8.00 - 12.15


 

Środa  8.00 - 14.00


 

Czwartek  8.00 - 15.00

 


 

Piątek  8.00 - 14.00


 

Konkurs literacki „List do pisarza”

 

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Kielcach oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach zaprasza uczniów z województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie literackim pt. „List do pisarza”.

Przedmiotem konkursu jest napisanie listu, którego adresatem będzie wybrany autor książek.

 

Cele konkursu:

 • upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,
 • doskonalenie umiejętności wypowiedzi pisemnej,
 • zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycyjną formą korespondencji,
 • przypomnienie formy i znaczenia listu,
 • pobudzenie twórczej wyobraźni,
 • zwrócenie uwagi na staranność i poprawność stylistyczną i ortograficzną wypowiedzi pisemnej.

 

Zasady konkursu:

 • każdy uczestnik konkursu ma za zadanie napisać list do wybranego pisarza o tematyce związanej z przeczytaną książką tego autora,
 • praca nie powinna przekraczać 2 stron papieru formatu A4,
 • list powinien być napisany odręcznie i estetycznie (listy napisane na komputerze nie będą oceniane),
 • przy ocenie listu istotne będzie:

          - poprawne zaadresowanie listu do wybranej osoby, tj. imię i nazwisko pisarza i kraj pochodzenia,

          - w kopercie oprócz listu powinna znaleźć się kartka z danymi uczestnika konkursu (imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły oraz nazwisko opiekuna),

          - do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz zgodę na nieodpłatne publikowanie pracy (Załącznik 1 Regulaminu),

 • obowiązkiem uczestników jest przestrzeganie przepisów prawa autorskiego. Prace nie mogą być wcześniej publikowane i wysyłane na inne konkursy.

 

Kryteria oceny prac:

 • zgodność z regulaminem,
 • oryginalność,
 • poprawność gramatyczna, stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna oraz estetyka,
 • zachowanie wszystkich przepisów prawa autorskiego.

 

Organizator jest upoważniony do nieoceniania pracy w przypadku naruszania przez nią przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich osób trzecich.

 

Termin składania prac konkursowych – 31marca 2017 r.

 

Komisja konkursowa powołana przez Organizatora zapozna się z nadesłanymi pracami i wyłoni laureatów. Podsumowanie konkursu odbędzie się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach – ul. Jana Pawła 5 – dnia 25 kwietnia 2017 r., o godz. 12.00.

 

Szczegółowe informacje uzyskasz w bibliotece szkolnej u pani Barbary Staniewskiej lub na stronie  www.pbw.kielce.pl