Raport o stanie zapewnienia dostępności - PDFDeklaracja dostępności

 

WSTĘP:
II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony www.mickiewicz.net

Data publikacji strony internetowej: 13.04.2018 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  24.03.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

·           filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

·           część plików nie jest dostępnych cyfrowo.


WYŁĄCZENIA:

  •       filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  •    dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  •      mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  •      pliki wytworzone przez inne podmioty niż II LO w Skarżysku-Kamiennej i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;
  •      treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 24.03.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkoła posiada stronę www częściowo przystosowaną dla osób ze szczególnymi potrzebami (różne poziomy kontrastu, wielkości czcionek, rozstrzelenia tekstu).

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny - 41 25 13 970, bądź adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Osobą kontaktową jest pani Monika Walachnia. 

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

1.    Budynek: II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

2.    Zarówno przed szkołą, jak i halą sportową nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz wind.

3. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. Piłsudskiego, prowadzą do niego schody, brak podjazdu dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek szkoły dla osób na wózku dostępny jest 2 wejściami tylko na poziomie korytarza parteru i sali gimnastycznej. Żadna z toalet szkolnych nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na konieczność pokonania schodów. Inne pomieszczenia parteru i wyższych kondygnacji nie są dostępne osobie ze szczególnymi potrzebami oraz ze względów technicznych nie pozwalają na samodzielne korzystanie  z usług i pomieszczeń obiektu.

Budynek hali dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością; zostały wyeliminowane poziome bariery architektoniczne przestrzeni komunikacyjnych (brak progów, przewężeń, nierówności, filarów, stromych i śliskich powierzchni, wolne od przeszkód w skrajni pionowej i poziomej ciągi komunikacyjne, przestrzeń manewrowa), dostosowano wejścia do pomieszczeń t.j. łazienki, toalety.

4. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

5.    Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp do budynków i wszystkich ich pomieszczeń osób z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6.    Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

7.   Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły na parterze, po wcześniejszym zawiadomieniu o takiej potrzebie.

 

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO:

ul. Piłsudskiego 50

26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.: 41 25 13 970
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa:
www.mickiewicz.net