REGULAMIN WYCIECZKI

Podstawowym celem wycieczki jest realizacja celów dydaktyczno – wychowawczych.

Relacje uczeń – uczeń:

Szanujemy potrzebę prywatności,

Pamiętamy o istnieniu pojęcia „cudza własność”,

Dbamy o przyjazną atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany,

Nie stosujemy przemocy,

Uznajemy istnienie odmiennego zdania na dany temat.

uczeń – opiekun, opiekun – uczeń:

Relacje Szanujemy się nawzajem,

Uczestników obowiązuje stosowanie się do poleceń opiekunów.

Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

Zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczek szkolnych obowiązujących w II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Skarżysku – Kam. oraz bezwzględnie się do nich stosować.

Zapoznać się z harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie go przestrzegać.

Wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów (opiekunowie, kierownik, przewodnik, kierowca).

Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób!

Nie oddalać się od grupy.

Przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu i zdrowiu uczestników wycieczki.

Zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.

Dostosować się do obowiązujących w obiektach regulaminów.

Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.

Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.

Pomagać słabszym, mniej sprawnym.

Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

Miejsce zakwaterowania:

W miejscu zakwaterowania respektujemy regulamin ośrodka,

Zachowujemy ciszę nocną od godziny 2200 do godz. 600.

Dbamy o sprzęt na terenie ośrodka tak, aby pozostał takim jakim go zastaliśmy.

Obowiązuje zakaz samowolnego opuszczania ośrodka!

Za powstałe szkody odpowiada bezpośredni sprawca szkody, jeżeli sprawca nie jest znany odpowiada solidarnie cała grupa.

Miejsca publiczne:

Przed każdym wyjściem ustawiamy się w celu przeliczenia uczestników.

Obowiązuje punktualność.

Oddzielanie się od grupy jest zabronione.

W miejscach publicznych stosujemy się do przepisów ruchu drogowego.

Dostosowujemy się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodnie z WSO.

W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 4 podpunkt m zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki. W przypadku konieczności wezwania karetki w związku z naruszeniem tego punktu regulaminu kosztami obciążani są rodzice (prawni opiekunowie). Na miejscu zbiórki uczniowie zobowiązani są do stawienia się co najmniej na 15 minut przed planowanym wyjazdem.