REGULAMIN REKRUTACJI

DO KLAS PIERWSZYCH II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. ADAMA MICKIEWICZA W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ

rok szkolny 2022/2023

 

§1

Podstawa prawna

 Podstawę prawną regulaminu stanowią:

1) Zarządzenie nr 5/2022r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawa Oświatowego, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na terenie województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2022/2023.

2) Zarządzenie nr 20/2022r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 04 kwietnia 2022 roku zmieniające Zarządzenie nr 5/2022 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawa Oświatowego, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na terenie województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2022/2023.

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493, z późn. zm.)

4) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 z późń. zm.)

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek
i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737).

6) Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych odbywa się w systemie elektronicznym NABÓR OPTIVUM FIRMY VULCAN.

§2

Miejsce, termin, forma  i rodzaj  składanych dokumentów.

Rekrutację do II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku – Kamiennej prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

 W roku szkolnym 2022/23 rekrutacja przeprowadzona będzie przy pomocy Systemu Elektronicznego Naboru.

Szkoły podstawowe powiatu skarżyskiego wdrożą system dla uczniów kl. VIII . Wszyscy ci uczniowie otrzymają w swojej szkole login oraz indywidualne hasło dostępu do systemu. Szkoły podstawowe wprowadzą do systemu dane dotyczące uczniów. Kandydaci spoza powiatu skarżyskiego będą sami zakładali swoje konto  na stronie internetowej https://swietokrzyskie.edu.com.pl w specjalnie utworzonym formularzu zgłoszeniowym.

1.      W terminie od 16 maja, od godz. 8.00 do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 system będzie dostępny dla kandydatów.

W tym okresie kandydaci do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat skarżyski wybierają na stronie internetowej Systemu szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci:

 - kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły,

 - kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół,

- kandydat ustala kolejność wybranych klas, klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Ostatnia z zaznaczonych to ta, na której kandydatowi najmniej zależy. Są to tzw. Preferencje kandydata.

Szkoła, prowadząca klasę wybraną jako pierwsza, jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

2.      Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu podanie (jeden wzór dla wszystkich szkół) i dostarcza je do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00. Podanie dostarcza się TYLKO do jednej szkoły – jest ono traktowane jako podanie do wszystkich szkół, do których uczeń szkoły podstawowej kandyduje. Podanie:

·        musi być podpisane przez rodzica (lub prawnego opiekuna),

·   jeżeli dane w podaniu są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, podanie zostaje przyjęte i zaakceptowane (w ciągu 5 dni) o czym kandydat zostanie poinformowany przy logowaniu się do systemu. Gdy informacja o akceptacji podania nie pojawi się po 5 dniach – należy się zgłosić do szkoły, do której zostało złożone podanie,

·      do chwili otrzymania informacji o akceptacji podania nie wolno zmieniać w Systemie preferencji, ponieważ podanie zostanie odrzucone – informacja o tym fakcie pojawi się w systemie.

 

3.      Dyrektor Szkoły może przedłużyć termin składania podań, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

4.      Uczniowie przyjęci do szkoły zobowiązani są dostarczyć do 25 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00:

 

1)      dwie fotografie

2)      kartę zdrowia ucznia

 

5.      Kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej dołączają ją do podania. 

6.      Rokrocznie Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną decyduje o ofercie edukacyjnej, w tym o liczbie klas pierwszych wraz z informacją o rozszerzonym programie poszczególnych przedmiotów. 

7.      Przewiduje się w roku szkolnym 2022/23 utworzenie 5 klas z następującymi  przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

 

a)      klasa 1A - 30 uczniów – przedmioty w zakresie rozszerzonym od klasy 1:

matematyka + jeden przedmiot do wyboru spośród:

fizyka, geografia, informatyka, j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, chemia, WOS, j. polski, biologia;

Od klasy 2 trzeci przedmiot do wyboru spośród:

fizyka, geografia, informatyka, j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, chemia, biologia, historia;

b)      klasa 1B - 30 uczniów - przedmioty w zakresie rozszerzonym od klasy 1:

biologia + jeden przedmiot do wyboru spośród:

fizyka, geografia, informatyka, j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, chemia, WOS, j. polski, historia;

Od klasy 2 trzeci przedmiot do wyboru spośród:

fizyka, geografia, informatyka, j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, chemia, historia, matematyka;

c)      klasa 1C - 30 uczniów - przedmioty w zakresie rozszerzonym od klasy 1:

język polski + jeden przedmiot do wyboru spośród:

fizyka, geografia, informatyka, j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, chemia, WOS, historia, biologia;

Od klasy 2 trzeci przedmiot do wyboru spośród:

fizyka, geografia, informatyka, j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, matematyka, chemia, historia, biologia;

d)      klasa 1D - 60 uczniów - przedmioty w zakresie rozszerzonym od klasy 1:

język angielski + jeden przedmiot do wyboru spośród:

 geografia, informatyka, j. polski, j. niemiecki, j. rosyjski, chemia, fizyka, matematyka, WOS,  historia, biologia;

Od klasy 2 trzeci przedmiot do wyboru spośród:

 geografia, informatyka, j. polski, j. niemiecki, j. rosyjski, chemia, fizyka, matematyka, WOS,  historia, biologia;

We wszystkich klasach uczeń realizuje podstawę programową z dwóch języków obcych nowożytnych:

·        obowiązkowo z języka angielskiego;

·        wskazanego przez kandydata (język niemiecki lub język rosyjski).

Warunkiem utworzenia grupy z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jest odpowiednia liczba chętnych.

§3

Warunki przyjęcia

1.      O przyjęciu do wybranej przez kandydata klasy, decyduje suma punktów uzyskanych jako:

1)      wynik egzaminu ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów,

2)      punkty uzyskane z przeliczenia ocen ze świadectwa,

3)      punkty uzyskane za inne, potwierdzone na świadectwie, osiągnięcia ucznia.

 

2.      Punkty za oceny przyznawane są z 4 przedmiotów:

obligatoryjnie z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną, będzie to najlepsza ocena wybrana przez system spośród przedmiotów kierunkowych dla danego profilu, oraz najlepsza ocena wybrana przez system spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. obcy, wiedza o społeczeństwie. 

3.      Wyniki egzaminu ósmoklasisty (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

a)      języka polskiego,

b)      matematyki,

c)      języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

przeliczane są na punkty, według zasad określonych w cytowanym rozporządzeniu.

4.      Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej stosujemy następujące przeliczenia:

        ocena celująca                       18 punktów

        ocena bardzo dobra              17 punktów

        ocena dobra                           14 punktów

        ocena dostateczna                  8 punków

        ocena dopuszczająca               2 punkty

 Szczególne osiągnięcia ucznia podlegające punktacji zawiera cytowane rozporządzenie w paragrafach:   5, 6, 7.

5.    Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów. 

6.    O przyjęciu kandydata do II LO decyduje przekroczenie progu punktowego określanego rokrocznie przez Komisję Rekrutacyjną. 

7.    Dla absolwentów szkoły podstawowej zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, przy przyjęciu bierze się pod uwagę tylko liczbę punktów otrzymanych za oceny na świadectwie wg przelicznika zawartego w cytowanym rozporządzeniu paragraf  8.

8.    W przypadku wolnych miejsc oraz w sytuacjach szczególnych, Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną, może podjąć decyzję o przyjęciu kandydata, który nie osiągnął wymaganej liczby punktów. 

9.    Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy (w ramach wolnych miejsc) w przypadku nie zakwalifikowania się do klasy deklarowanej przez ucznia w podaniu.

10. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych przez  kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

a)      wielodzietność rodziny kandydata,

b)      niepełnosprawność kandydata,

c)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

11.     W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej, po zakończeniu pracy Komisji Rekrutacyjnej.

§4

Terminarz rekrutacji i składania dokumentów 

1.       Od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 – składanie dokumentów i podań o przyjęcie do szkoły;   Wyjątek stanowią kandydaci do oddziału dwujęzycznego, dla których system będzie dostępny od 16 maja 2022 roku do 31 maja 2022 roku do godz. 15.00.

2.       Od 24 czerwca 2022 roku do 13 lipca 2022 roku do godz. 15.00 - kandydat ma możliwość złożenia nowego wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę preferencji szkół do których kandyduje.

3.       W terminie os 24 czerwca 2022 roku do 15 lipca 2022 roku do godz. 12.00 następuje weryfikacja zmienionych i ponownie dostarczonych podań.  

4.       Od 24 czerwca do 13 lipca 2022 do godz. 15.00 - kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Dostarcza tyle kopii świadectw ukończenia szkoły i zaświadczenia, ile szkół wybrał na podaniu. 

5.       W terminie od 24 czerwca 2022 roku do dnia 15 lipca 2022 roku do godz. 12.00 następuje weryfikacja zgromadzonych w systemie danych o osiągnięciach z dokumentami dostarczonymi przez kandydata.

6.       21 lipca 2022 r. – ogłoszenie wstępnych list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do liceum.     O kolejności na liście decyduje liczba uzyskanych punktów;

7.       W terminie od 22 lipca 2022 do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – kandydaci umieszczeni na liście przyjętych do szkoły, są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki, dostarczając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Niedoręczenie przez kandydata oryginałów świadectwa i zaświadczenia, traktowane jest jako rezygnacja ze starania się o przyjęcie do szkoły i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.

8.       1 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00 – ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty, przedłożonych w szkole oraz informacji o wolnych miejscach

 

§5

Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

1.      Odwołanie w kwestiach wynikających z naruszenia przepisów prawa przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną, należy składać w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji do Dyrektora Szkoły.

2.      Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania.

3.      Decyzję podjętą przez Dyrektora Szkoły uważa się za ostateczną.