Statut II Liceum Ogólnokształcącego

im. A. Mickiewicza

w Skarżysku-Kamiennej

Spis treści

I. Postanowienia ogólne.

II. Cele i zadania liceum oraz sposoby ich realizacji.

III. Organy liceum i ich kompetencje.

IV. Organizacja szkoły.

V. Nauczyciele i inni pracownicy liceum.

VI. Uczniowie.

VII. Wewnątrzszkolny System Oceniania.

VIII. Ceremoniał szkolny.

IX. Postanowienia końcowe.

Dział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I

Przepisy definiujące i regulacje prawne

§1

1. Przepisy niniejszego Statutu regulują funkcje, zakres, tryb i zasady funkcjonowania oraz

szczegółowe kompetencje organów II Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama

Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej zwanego dalej liceum lub szkołą.

2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Statucie Szkoły - należy przez to rozumieć Statut II Liceum Ogólnokształcącego imienia

Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej;

2) dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Rodziców

- należy przez to rozumieć organy działające w liceum,

3) uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów liceum oraz ich rodziców lub

prawnych opiekunów,

4) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w liceum,

5) organie prowadzącym szkołę - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe

w Skarżysku-Kamiennej;

6) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą - należy przez to rozumieć

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach.

§ 2

Liceum jest trzyletnią szkołą ponadgimnazjalną, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

§ 3

1.Podstawowe regulacje prawne dotyczące funkcjonowania liceum zawarte są

w następujących aktach prawnych i ich nowelizacjach:

1) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.,

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe,

4) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

5) Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania

w szkołach publicznych,

6) Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej

wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

7) Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego

podręczników,

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

i słuchaczy w szkołach publicznych,

9) Rozporządzenie MENiS z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,

10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

szkołach i placówkach.

11) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

i placówkach,

12) Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie nauczania szkolnego oraz

zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, zasadach świadomego

i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz

metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej

kształcenia ogólnego,

13) Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu

organizowania nauki religii w przedszkolach i szkołach,

14) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 sierpnia 2009 w sprawie realizacji

edukacji dla bezpieczeństwa,

15) Rozporządzenie MEN zdnia 9 sierpnia 2011 w sprawie dopuszczalnych form realizacji

obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,

16) Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki,

17) Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia

działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki,

18) Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,

19) Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania

zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego

programu lub toku nauki,

20) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu szkoły publicznej innego

typu albo do szkoły publicznej tego samego typu,

21) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,

22) Rozporządzenie MENiS z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej działalności,

23) Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego,

24) Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego

przedszkola oraz publicznych szkół,

25) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego,

26) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie

wymagań wobec szkół i placówek,

27) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem

społecznym,

28) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie

warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania,

29)Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008

r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1283)

2. Ponadto regulacje prawne dotyczące nauczycieli między innymi zawierają następujące akty prawne i ich nowelizacje:

1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela,

2) Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli,

3) Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego,

4) Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

5) Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego,

6) Rozporządzenie MEN z dn. 10 sierpnia 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli,

7) Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania,

8) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia,

9) Rozporządzenie MENiS dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań

i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

Rozdział II

Cele i zadania liceum

System oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

Misją II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza jest zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, przygotowanie go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

§ 1

1.Szkoła realizuje cele określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych:

 1. Celami szkoły w sferze rozwoju intelektualnego są:

- realizacja prawa do kształcenia, zdobywania wiedzy i umiejętności,

- kształcenie umiejętności uczenia się, wykorzystania różnych źródeł i technik naukowych,

zastosowania wiedzy w praktyce,

- kształcenie umiejętności bycia odpowiedzialnym za własną naukę,

- kształcenie umiejętności rozpoznawania własnych zdolności oraz umiejętności wykorzystania ich do samorealizacji,

- kształcenie umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach;

b) Celem szkoły jest wyrabianie umysłowego, emocjonalnego i wolicjonalnego nastawienia i gotowości ucznia do rzetelnego wypełniania obowiązków, w tym zakresie:

- rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji i dokonywania właściwych wyborów,

- kształcenie umiejętności wyrażania wątpliwości i krytycznego stosunku do rzeczywistości,

- kształcenie umiejętności udzielania pomocy i wsparcia, dzielenia się doświadczeniem, prowadzenia otwartej rozmowy,

- kształcenie umiejętności prezentowania wysokiej kultury osobistej,

- kształcenie umiejętności prezentowania swojej wartości i umiejętności,

- rozwijanie potrzeby ciągłego rozwoju;

c) Celem szkoły jest rozwój moralno-społeczny ucznia, w tym:

- rozwijanie postaw tolerancji, zrozumienia i szacunku dla innych osób, tradycji, religii i kultur,

- kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej,

- rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów,

- nabywanie przez ucznia metod i technik negocjacji,

- kształtowanie umiejętności współdziałania i współżycia w grupie oraz rozwijanie gotowości

do podejmowania pracy grupowej i kształtowanie umiejętności współdecydowania o celach

grupy,

- kształtowanie umiejętności poszukiwania pracy,

- zdobywanie orientacji w zakresie podstaw prawa i ekonomii,

- upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa,

- kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń oraz wspomaganie uczniów w zakresie uszczegółowionym w procedurach postępowania w sytuacjach wyjątkowych,

b)Kształtowanie postaw prozdrowotnych i sportowych, w tym:

- zdobycie wiedzy dotyczącej funkcjonowania własnego organizmu,

- kształcenie umiejętności dbania o własne ciało i sprawność fizyczną,

- kształcenie umiejętności kierowania się własną seksualnością.

§2

1. Liceum podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego;

 1. Działania, o których mowa w pkt.1, dotyczą :

a) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych,

b) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,

c) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,

d) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

e) zarządzania szkołą.

§3

SPOSOBY WYKONYWANIA ZADAŃ SZKOŁY

 1. Szkoła wykonuje swoje zadania, uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia,

zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia.

 1. Do realizacji celów statutowych, liceum zapewnia możliwość korzystania z:

  1. pomieszczeń lekcyjnych z odpowiednim wyposażeniem;

  2. biblioteki;

  3. czytelni;

  4. pomocy pedagoga szkolnego;

  5. gabinetu pielęgniarki szkolnej;

  6. gabinetu stomatologa;

  7. archiwum;

  8. szatni.

 2. Szkoła realizuje swoje zadania:

 1. poprzez organizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

 2. poprzez organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się: religię, etykę, wychowanie do życia w rodzinie oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

 3. podczas planowych i doraźnych spotkań indywidualnych uczniów nauczycielami,

 4. poprzez organizowanie uroczystości i imprez szkolnych,

 5. poprzez uczestnictwo młodzieży w wyjazdach integracyjnych, naukowych i turystycznych,

 6. poprzez przygotowywanie i udział młodzieży w konkursach, zawodach i olimpiadach przedmiotowych,

 7. podczas zajęć prowadzonych przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych podmiotów wspierających działalność dydaktyczno--wychowawczą liceum,

 8. przez udział uczniów w ćwiczeniach i wykładach prowadzonych przez wyższe uczelnie,

 9. poprzez opracowanie i realizację szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki,

 10. przez ankietowanie uczniów, rodziców, nauczycieli,

 11. przez planowe i indywidualne spotkania z rodzicami,

 12. przez szeroki dostęp do zbiorów bibliotecznych i pracowni multimedialnej,

 13. poprzez organizowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,

 14. poprzez utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, pobytu, wychowania i opieki w szkole,

 15. poprzez organizowanie nauczania indywidualnego,

 16. poprzez uczestnictwo w projektach edukacyjno-wychowawczych i profilaktycznych organizowanych przez organizacje i instytucje zewnętrzne;

 1. Szkoła realizuje zadanie promocji i ochrony zdrowia poprzez:

 1. realizowanie tematyki zdrowotnej na lekcjach wychowawczych,

 2. zapewnienie pomocy pielęgniarki szkolnej,

 3. prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień,

 4. zapewnienie pomocy stomatologa szkolnego.

5. Szkoła realizuje zadanie dbania o bezpieczeństwo:

a) poprzez sprawowanie opieki nad uczniami w czasie trwania obowiązkowych, dodatkowych

i pozalekcyjnych zajęć przez nauczyciela prowadzącego zajęcia zgodnie z ogólnymi

przepisami bezpieczeństwa i higieny obowiązującymi w szkołach,

b) poprzez pełnienie dyżurów nauczycielskich przed zajęciami lekcyjnymi oraz w trakcie przerw międzylekcyjnych,

c) poprzez odbywanie zajęć poza terenem szkoły, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły,

d) poprzez zapewnienie opieki uczniom, którzy nie uczęszczają na nieobowiązkowe zajęcia edukacyjne z religii oraz wychowanie fizyczne,

e) poprzez zapewnienie opieki na organizowanych przez szkołę wycieczkach według

zasad określonych w regulaminie wyciecze,

f) poprzez prowadzenie pogadanek na zajęciach wychowawczych dotyczących

bezpieczeństwa i zasad ruchu drogowego.

§ 4

ZADANIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego głównym

zadaniem jest ustalenie dla danej klasy zestawu programów nauczania, uwzględniającego

programy nauczania właściwych przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wyłoniony spośród członków zespołu.

4. Zadania zespołów przedmiotowych:

a) wybór podręczników, materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich

oddziałach danego rocznika przez cały cykl edukacyjny oraz materiałów ćwiczeniowych na dany rok szkolny,

b) analiza efektywności i ewaluacja wybranych programów nauczania i podręczników,

c) opracowywanie i aktualizacja przedmiotowych kryteriów oceniania i wymagań edukacyjnych na poszczególnych poziomach,

d) wymiana doświadczeń,

e) analiza wyników egzaminów maturalnych,

f) organizowanie imprez, uroczystości i konkursów.

5. Do realizacji określonych czynności, rozwiązania problemu, wykonania powierzonych zadań wynikających z bieżących potrzeb szkoły, Dyrektor powołuje zespół zadaniowo-

problemowy:

 1. każdorazowo określa się cel zespołu, kompetencje jego członków oraz termin realizacji zadania,

 2. zespół zadaniowo-problemowy jest powoływany w sprawach, które nie wynikają z indywidualnych zadań i obowiązków pracowników szkoły, lub których wykonanie wymaga pracy zespołowej.

§5

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

1.Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach klasowych i międzyklasowych poza

rozkładem obowiązkowych zajęć lekcyjnych;

2.Zajęcia dodatkowe mogą być organizowane w ramach posiadanych lub pozyskanych przez

szkołę środków finansowych;

 1. Zajęcia dodatkowe mogą być organizowane w ramach realizacji art. 42ust.2pkt 2 ustawy

Karta Nauczyciela;

 1. Nauczyciele mogą prowadzić zajęcia dodatkowe społecznie;

 2. Szkoła organizuje, adekwatnie do możliwości ,zajęcia dodatkowe po wcześniejszym zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców, potrzeby rozwojowe i zainteresowania młodzieży;

 3. Dla chętnych uczniów mogą być prowadzone koła przedmiotowe, koła zainteresowań i zajęcia sportowe, które służą rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień młodzieży;

 4. Zajęcia dodatkowe mogą być również organizowane w celu przygotowania uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych;

 5. W ramach realizacji programu wychowawczego szkoły organizowane są wyjścia do kin, teatrów, muzeów itp. oraz na różnorodne oficjalne uroczystości lokalne, a także wycieczki i zielone szkoły;

 6. Opiekę nad uczniami podczas zajęć dodatkowych sprawuje nauczyciel zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole.

§ 6

FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM, KTÓRYM Z PRZYCZYN ROZWOJOWYCH, RODZINNYCH LUB LOSOWYCH POTRZEBNA JEST POMOC

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

a) diagnozowaniu środowiska ucznia,

b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia

i umożliwianiu ich zaspokojenia,

c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

d) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

e) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

f) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,

oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

g) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli

i rodziców,

 1. wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym

zakresie,

 1. wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców,

 1. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane we współpracy z:

a) rodzicami,

b) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,

c ) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

d) innymi szkołami i placówkami,

e) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być udzielana na wniosek:

a) ucznia,

b) rodziców,

c) nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego ucznia i nauczyciela prowadzącego

zajęcia specjalistyczne,

 1. pedagoga,

 2. psychologa,

 3. logopedy,

 4. doradcy zawodowego,

h) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w szczególności

w formie:

 1. porad dla uczniów,

 2. pomocy pedagogicznej przez pedagoga szkolnego,

 3. zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów prowadzonych przez specjalistów poradni, zajęć o charakterze terapeutycznym,

 4. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców.

§ 7

WSPÓŁPRACA Z PORADNIAMI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYMI I INNYMI INSTYTUCJAMI ŚWIADCZĄCYMI PORADNICTWO I SPECJALISTYCZNĄ POMOC DZIECIOM I RODZICOM

1.Szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga szkolnego, nauczycieli przedmiotów

oraz poradnię psychologiczno – pedagogiczną w celu dostosowania treści, metod

i organizacji nauczania do możliwości rozwojowych uczniów poprzez:

 1. uświadamianie rodzicom potrzeby wykonania badań u uczniów mających trudności w nauce w celu wydania przez poradnię opinii o potrzebach edukacyjnych młodzieży,

 2. poradnictwo dla młodzieży, rodziców i nauczycieli,

 3. zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym prowadzone przez pedagoga lub innych specjalistów,

d) spotkania terapeutyczne.

2. W szkole mogą być organizowane dyżury psychologa z poradni psychologiczno –

pedagogicznej według zasad ustalonych z dyrekcją szkoły.

§ 8

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI

 1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki;

 2. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji;

 3. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski;

 4. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów;

 5. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni;

 6. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do informowania o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach zainteresowane strony w terminie 14 dni od daty ich podjęcia;

 7. Szkoła w pracy wychowawczej wspiera rodziców w wychowywaniu młodzieży;

 8. Współpraca między szkołą a rodzicami opiera się na wzajemnym szacunku, partnerstwie i porozumieniu. Współdziałanie zapewnia rodzicom:

 1. znajomość zadań i zamierzeń klasy oraz szkoły,

 2. znajomość przepisów zawartych w dokumentach szkoły,

 3. uzyskiwanie bieżących informacji na temat funkcjonowania ucznia w szkole,

 4. porady i konsultacje w sprawach dotyczących ucznia;

9. Formami współdziałania szkoły z rodzicami są:

a) zebrania ogólne rodziców z Dyrektorem Szkoły,

b) zebrania Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły,

c) zebrania rodziców danej klasy z wychowawcą,

d) konsultacje indywidualne z wychowawcą, nauczycielami uczącymi w danej klasie,

Dyrektorem Szkoły, pedagogiem szkolnym,

e) kontakty za pośrednictwem dziennika elektronicznego i strony internetowej liceum,

f) kontakty telefoniczne z wychowawcą danej klasy.

10. Szkoła może organizować dla rodziców spotkania o charakterze szkoleniowym

poruszające zagadnienia zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczym i Szkolnym Programie Profilaktyki. Szkolenia mogą być prowadzone przez pedagoga, psychologa lub

wykwalifikowanych pracowników właściwych instytucji współpracujących ze szkołą zgodnie z potrzebami wychowanków,

11. Rodzice mogą podejmować różnorodne formy współpracy ze szkołą.

Rozdział III

Organy liceum i ich kompetencje

§ 1

 1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością liceum w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.

 2. Organami II LO im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej są:

 1. Dyrektor Szkoły;

 2. Rada Pedagogiczna;

 3. Rada Rodziców;

 4. Samorząd Uczniowski.

§ 2

Dyrektor Szkoły

 1. Dyrektor Szkoły na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności zarządza szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Sposób wyłaniania kandydata na Dyrektora określają odrębne przepisy.

 3. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę.

 4. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie i kierowanie pracą szkoły, sprawowanie kontroli zarządczej i nadzoru pedagogicznego.

 5. Dyrektor zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych liceum.

 6. Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

 7. Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 8. Dyrektor organizuje zajęcia dodatkowe.

 9. Dyrektor realizuje zadania ustalone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, między innymi:

 1. w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową liceum: a) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji

i promowania uczniów,

 1. realizowanie uchwał Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

 2. przyjmowanie uczniów do szkoły,

 3. skreślanie ucznia z listy uczniów, w drodze decyzji administracyjnej,

 4. sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3 ust.2 pkt 3,

 5. stosowanie procedur związanych z awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z zapisami rozporządzenia, o którym mowa w § 3 ust.2 pkt 4,

 6. realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli, na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3 ust.2 pkt 5,

 7. sprawowanie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie,

 8. organizowanie zgodnie z obowiązującymi procedurami właściwego przebiegu egzaminu maturalnego.

2) w zakresie spraw organizacyjnych:

a) przygotowywanie projektu Planu pracy szkoły,

b) opracowanie arkusza organizacji szkoły,

c) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,

3) w zakresie spraw finansowych:

a) opracowywanie planu finansowego szkoły,

b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,

c) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi

w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej

szkół;

4) w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych:

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą szkoły,

b) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

c) organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły,

d) nadzorowanie prowadzenia prawidłowej dokumentacji nauczania i wychowania przez

nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,

 1. organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno – remontowych,

f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;

5) w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:

a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole

porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,

 1. wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej

i powszechnej samoobrony.

8. Dyrektor wobec nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

9. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor między innymi:

1) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym

pracownikom szkoły,

3) decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród

i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

4) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników szkoły

zgodnie z przepisami prawa pracy,

5) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym

regulaminem oraz funduszem zdrowotnym dla nauczycieli,

6) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym odrębnymi

przepisami, a w szczególności:

a) zasięga opinii w sprawach organizacji pracy liceum,

b) zatwierdza regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkoły,

c) zatwierdza regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

d) ustala plan urlopów pracowników szkoły nie będących nauczycielami.

10. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

11. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i organami Samorządu Uczniowskiego.

12. Dyrektor – poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust.11, w szczególności:

1) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

2) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji Planu pracy szkoły.

§3

Wicedyrektor

 1. W liceum istnieje stanowisko wicedyrektora.

 2. Stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

 3. Do jego kompetencji należy:

 1. współpraca z dyrektorem przy ustalaniu planów pracy szkoły,

 2. współpraca z dyrektorem przy sporządzaniu wykazu godzin ponadwymiarowych i zajęć pozalekcyjnych nauczycieli oraz rozliczanie tych godzin,

 3. nadzór nad opracowywaniem tygodniowego planu zajęć szkoły i planów zastępstw,

 4. nadzór nad sporządzeniem planu dyżurów nauczycieli,

 5. nadzór nad organizacją imprez kulturalnych, sportowych i wycieczek szkolnych,

 6. przewodniczenie Komisji Rekrutacyjnej,

 7. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w ustalonym przez dyrektora zakresie,

 8. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia, przechowywania i zabezpieczania dokumentów szkolnych,

 9. koordynowanie przygotowania i realizacji planów dydaktyczno-wychowawczych,

10)nadzorowanie organizacji olimpiad i pracy kół zainteresowań,

11)niezwłoczne informowanie dyrektora o zauważonych lub stwierdzonych

nieprawidłowościach, brakach, nadużyciach.

4. Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora określa dyrektor, powierzając to stanowisko.

5. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa

wicedyrektora rozciąga się na przewidziane w prawie oświatowym zadania i kompetencje dyrektora.

§ 4

Rada Pedagogiczna

1. W II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza działa Rada Pedagogiczna, w skład

której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w liceum.

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające

z ustawy o systemie oświaty oraz ze statutu liceum.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor liceum.

5.Rada obraduje na zebraniach lub w powołanych przez siebie komisjach, uczestnictwo

w zebraniach Rady jest obowiązkowe.

6.Zebrania plenarne Rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.

7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co

najmniej połowy jej członków.

8.Głosowanie nad przyjęciem uchwały Rady Pedagogicznej może odbywać się w trybie

jawnym lub tajnym. Tryb głosowania nad uchwałą ustala Rada w głosowaniu jawnym.

9.Dyrektor liceum może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej jeśli stwierdzi,

że są one niezgodne z przepisami prawa. O fakcie tym powiadamia niezwłocznie organ

prowadzący i nadzorujący szkołę.

10.Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy posiedzeń,

nie ujawniać spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także

nauczycieli i innych pracowników szkoły.

11.Zebrania Rady są protokołowane.

12.Zebrania mogą być organizowane:

a) z inicjatywy przewodniczącego;

b) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

c) z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

13. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa uchwalony przez nią regulamin

działalności, normujący w szczególności następujące zagadnienia:

a)sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady

Pedagogicznej,

b) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,

c) kompetencje przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

d) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób niebędących

członkami tego organu liceum.

14. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

a) analizowanie i zatwierdzanie planów pracy szkoły;

b) śródroczne i roczne analizowanie stanu nauczania;

c) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów;

d) ustalanie organizacji form wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa

pedagogicznego;

e) organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

f) podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów;

g) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;

h) uchwalanie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności;

i) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły.

15. Rada Pedagogiczna opiniuje, w szczególności:

a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych

i pozalekcyjnych;

b) projekt planu finansowego szkoły;

c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

d) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielowi stałych prac i zajęć w ramach

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć;

 1. kandydatury uczniów mających uczestniczyć w prestiżowych wyjazdach takich jak:

wymiana młodzieży, obozy naukowe i wyjazdy podczas, których uczniowie reprezentują

szkołę;

f) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

16.Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę

o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela (pracownika)

z innej funkcji kierowniczej. W określonych przypadkach tryb postępowania regulują

szczegółowe przepisy.

17. Rada Pedagogiczna ponadto:

a) deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach,

b) wybiera przedstawicieli do pracy w komisjach socjalnej,

18. Rada Pedagogiczna przygotowuje i zatwierdza Statut Szkoły oraz uchwala zmiany

w statucie.

19.Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej

sprawie.

20. Rada Pedagogiczna dodatkowo wykonuje zadania rady szkoły, a w szczególności:

a) może występować do organu sprawującego nadzór z wnioskami o zbadanie i dokonanie

oceny działalności szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela wnioski te mają dla

organu charakter wiążący;

b)z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do

Dyrektora oraz organu prowadzącego i nadzorującego szkołę.

§ 5

Rada Rodziców

1. W II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej działa

Rada Rodziców.

2. Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców (prawnych opiekunów)

uczniów szkoły, współdziałającą z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem

Uczniowskim.

3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu każdej rady oddziałowej

wybranym w wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wybory

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, przy czym

jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

4. Zasady tworzenia i działalność Rady Rodziców określa regulamin jej działalności, który

nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem.

5. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania, współpracując z nią

osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

6. Rada Rodziców inicjuje i organizuje pomoc rodziców dla szkoły.

7. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, dyrektora szkoły, organu

prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

8. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;

b) współpraca z środowiskiem lokalnym;

c) wyrażanie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w szkole;

d) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, organizacjom młodzieżowym

i społecznym działającym w szkole;

e) występowanie do Dyrektora Szkoły w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych

i przedmiotów nadobowiązkowych;

f) wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy

stopień awansu zawodowego;

g) występowania do Dyrektora z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela;

h) delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora

Szkoły;

i) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programów działania szkoły

w zakresie wychowania oraz profilaktyki;

j) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub

wychowania;

k) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

l) opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów

ćwiczeniowych.

9. Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków

finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą.

10. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych

źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

11. Dokumentację Rady Rodziców przechowuje się na terenie szkoły. Dostęp do niej mają

dyrektor i członkowie prezydium.

§ 6

Samorząd Uczniowski

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszego liceum.

 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez jego członków. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.

 3. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi liceum wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów.

Do najważniejszych z nich należą:

a. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi

wymaganiami;

b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania;

c. prawo do współorganizowania życia szkolnego, w sposób umożliwiający zachowanie

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych

zainteresowań;

d. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

e. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu

z dyrektorem szkoły;

f. prawo zgłaszania kandydatury nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu

Uczniowskiego.

§ 7

1. Wszystkie organy II liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Skarżysku-

Kamiennej swobodnie działają i współpracują ze sobą, podejmując działania określone ich

regulaminami. Decyzje podejmowane są w formie uchwał lub postanowień w ramach

kompetencji danego organu. Zgodność uchwał lub postanowień z obowiązującymi aktami

prawnymi kontroluje dyrektor szkoły.

2. Wszystkie sytuacje sporne i konfliktowe między poszczególnymi organami II Liceum

Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej powinny być

rozwiązywane polubownie wewnątrz szkoły.

3.W razie konfliktu pomiędzy Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem

Uczniowskim w przypadku, gdy spraw nie można rozwiązać w oparciu o istniejące

regulaminy działania tych organów, organem rozstrzygającym jest dyrektor szkoły.

W sprawach pracowniczych, tak indywidualnych, jak i zbiorowych, rozwiązywanie sporów

odbywać się może z pomocą zakładowych organizacji związkowych.

4. Jeżeli konflikt nie został rozstrzygnięty wewnątrz szkoły rozstrzygnięcia dokona organ

prowadzący szkołę na wniosek jednej ze stron.

Rozdział IV

Organizacja szkoły

§ 1

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Pierwszy semestr rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego i kończy nie później niż z ostatnim dniem stycznia, w zależności od terminu ferii zimowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna w formie uchwały przed rozpoczęciem roku szkolnego.

2.Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy MEN w sprawie organizacji

roku szkolnego.

3.Podstawę organizacji pracy liceum w danym roku szkolnym stanowią:

1) plan pracy szkoły,

2) szkolny zestaw programów i podręczników nauczania,

3) arkusz organizacji szkoły,

4) tygodniowy rozkład zajęć,

5) kalendarium roku szkolnego,

6) harmonogram wycieczek szkolnych.

4. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego

ustala, zgodnie z przepisami organizacji roku szkolnego, kalendarium roku szkolnego,

podając go do publicznej wiadomości nie później niż do 30 września.

5.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa

arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora liceum na podstawie planów

nauczania oraz planu finansowego szkoły w terminach określonych przez organ prowadzący

szkołę.

6.Arkusz organizacyjny jest zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę.

 1. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

 1. liczbę pracowników dydaktycznych łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;

 2. ogólną liczbę godzin przedmiotów obowiązkowych i uzupełniających;

 3. liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

d) inne informacje, zgodnie z zasadami organizacji roku szkolnego ustalonymi przez organ

prowadzący szkołę.

8. Wszystkie zmiany do arkusza organizacji wprowadza dyrektor szkoły w formie aneksu.

9.Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez wicedyrektora szkoły

na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§2

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym do których zalicza się:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego,
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania

tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy międzylekcyjne 5 minut i dwie przerwy

o wydłużonym czasie do15 minut.

3.W uzasadnionych przypadkach Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ma prawo

zmienić długość trwania lekcji i przerw lub po uzgodnieniu z organem prowadzącym,

odwołania zajęć w ciągu dnia.

 1. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa,

tj. wychowania fizycznego, języków obcych, chemii, fizyki, biologii i informatyki dokonuje się podziału na grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie ramowych planów nauczania w liceach ogólnokształcących.

 1. Decyzje o wprowadzeniu innowacji pedagogicznych uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 2. Niektóre zajęcia edukacyjne, nauczanie języków obcych, informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów (np. zielone szkoły, obozy naukowe).

 3. Zajęcia, o których mowa w ust. 6 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych lub ze środków pozabudżetowych.

 4. Czas trwania zajęć, o których mowa ust.6 jest zgodny z ust. 2 niniejszego Statutu.

 5. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy.

10.Liczebność oddziału klasowego określają odrębne przepisy.

11. Na zajęciach z wychowania fizycznego można dzielić oddziały na grupy dziewcząt

i chłopców.

12. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez naszą szkołę informacji

w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być

pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych

informacji.

§ 3

 1. Liceum może przyjmować studentów szkół wyższych oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

 2. W celu realizacji zadań statutowych szkoła współpracuje z różnymi placówkami, instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w środowisku.

 3. Decyzję o podjęciu współpracy ze środowiskiem, formach i zasadach jej prowadzenia podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

§ 4

Biblioteka szkolna

 1. Biblioteka liceum jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań

uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę

możliwości wiedzy o regionie.

 1. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

 2. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po jej zakończeniu.

 3. W skład biblioteki liceum wchodzą: wypożyczalnia i czytelnia z dostępem do sieci informatycznej.

 4. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor Szkoły, którego zadania w tym

zakresie to:

 1. zapewnienie pomieszczeń i wyposażenia, warunkującego prawidłową pracę biblioteki (w tym prowadzenie w niej zajęć z edukacji czytelniczej), bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,

 2. zatrudnienie wykwalifikowanych nauczycieli bibliotekarzy,

 3. zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki w sposób, umożliwiający prowadzenie planowego i racjonalnego systemu zakupów materiałów bibliotecznych i koniecznego sprzętu,

 4. zapewnienie środków na zakup pozycji niezbędnych do realizacji procesu nauczania,

 5. zatwierdzanie godziny pracy biblioteki tak, by były dopasowane do zajęć szkolnych,

 6. zarządzanie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych w terminach uregulowanych odrębnymi przepisami oraz terminowe jego rozliczenie,

 7. protokolarne przekazanie biblioteki, jeżeli następuje zmiana pracownika.

 1. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

 1. gromadzenie, ewidencja i selekcja zbiorów,

 2. klasyfikowanie, katalogowanie i opracowanie techniczne zbiorów,

 3. tworzenie i rozbudowywanie warsztatu informacyjnego,

 4. udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych,

 5. propagowanie czytelnictwa oraz rozwijanie wrażliwości kulturalnej poprzez organizację konkursów, wystaw i innych imprez czytelniczych,

 6. udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,

 7. rozmowy z czytelnikami o książkach, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

 8. prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

 9. udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,

 10. troska o zabezpieczenie i konserwację księgozbioru,

 11. prowadzenie statystyki wypożyczeń w programie komputerowym MOL,

 12. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, którą stanowią: roczny plan pracy biblioteki oraz dziennik biblioteki,

 13. raz w roku uzgadnianie stanu majątkowego biblioteki z księgowością.

 1. Nauczyciele współpracują z biblioteką szkolną w przygotowaniu materiałów dydaktycznych, zdobywaniu informacji, zachęcaniu uczniów do samokształcenia, organizowaniu konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych.

 2. Rada Pedagogiczna:

 1. opiniuje projekt budżetu biblioteki, w ramach opiniowania planu finansowego szkoły,

 2. analizuje stan czytelnictwa,

 3. opiniuje plan pracy biblioteki.

 1. Podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły. Planowane roczne

wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego szkoły, który opiniuje Rada

Pedagogiczna.

 1. Biblioteka może otrzymywać dotacje na swą działalność od Rady Rodziców, sponsorów lub z innych źródeł.

 2. Za brak terminowego zwrotu lub zagubienie wypożyczonych książek biblioteka ma prawo pobierać kary porządkowe. Zgromadzone fundusze przeznaczone są na zakup nowych pozycji i potrzeby biblioteki.

 3. W przypadku przekazania darów książkowych dla biblioteki nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny użyteczności tych pozycji oraz określa wartość przydatnych książek.

 4. W przypadku, gdy nie wszystkie dary nadają się do włączenia do zbiorów biblioteki, należy sporządzić wykaz jednostek zakwalifikowanych do włączenia do księgozbioru. Wykaz ten jest dowodem wpływu. Z pozostałymi pozycjami postępuje się zgodnie z postanowieniem nauczyciela bibliotekarza.

 5. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.

 6. W realizacji swoich zadań biblioteka szkolna współpracuje z Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej oraz innymi instytucjami kultury i instytucjami wspierającymi jej działalność.

 7. Funkcją biblioteki szkolnej jest:

1) zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką

szkolną oraz indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,

2) przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji jak również

z sieci bibliotek poza szkołą,

3) rozpoznawanie potrzeb i kompetencji czytelniczej uczniów i otaczanie opieką uczniów

szczególnie zainteresowanych,

4) okazywanie pomocy uczniom przygotowującym się do olimpiad i konkursów,

5) uczestnictwo w rozwijaniu życia kulturalnego liceum oraz kształtowanie umiejętności

odbioru wartości kulturalnych przez uczniów,

6) udzielanie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz

dokształcaniu się i pracy twórczej.

17. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki i czytelni określa jej wewnętrzny regulamin

§5

Organizacja wycieczek szkolnych oraz innych form wypoczynku.

1. Szkoła może być organizatorem krajoznawstwa i turystyki w czasie trwania roku szkolnego

oraz różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich i ferii

zimowych.

2. Harmonogram wycieczek klasowych ustala się na początku roku szkolnego.

3. Kierownikiem wycieczki może być wychowawca klasy lub inny nauczyciel wskazany

przez dyrektora szkoły. Kierownik opracowuje cel i założenia programowe wycieczki oraz

po jej zakończeniu składa wicedyrektorowi rozliczenie finansowe.

4. W czasie wycieczek i obozów organizowanych przez szkołę jeden nauczyciel sprawuje

opiekę nad 15-osobową grupą uczniów, zaś na wycieczkach turystyki kwalifikowanej - nad

grupą 10- osobową.

5. W wyjątkowych przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na zastąpienie nauczyciela

przez inną osobę pełnoletnią (rodzica, studenta), która ponosi pełną odpowiedzialność

cywilną wynikającą ze sprawowania opieki nad młodzieżą.

6. Kierownik wycieczki zobowiązany jest do zapoznania uczestników oraz ich

rodziców/opiekunów ze szczegółowymi zasadami bezpieczeństwa w trakcie wycieczki,

obozu sportowego lub innej imprezy turystycznej.

7. W przypadku drastycznego przekroczenia regulaminu rodzic/opiekun jest zobowiązany do

odebrania swojego dziecka z imprezy szkolnej w terminie uzgodnionym z kierownikiem.

8. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek, wyjazdów zagranicznych i organizacji obozów

sportowych określa rozporządzenie, o którym mowa w § 3.ust.1 pkt 16 oraz

wewnątrzszkolny regulamin.

9. Szczegółowe warunki, jakie szkoła musi spełniać jako organizator wypoczynku dla dzieci

i młodzieży a także zasady jego organizowania i nadzorowania określa rozporządzenie,

o którym mowa w § 3.1 pkt 28.

Rozdział V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§1

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

3. Prawa i obowiązki pracowników wymienionych w ust. 1 regulują odrębne przepisy.

4. Nauczyciel ma obowiązek:

1) Rzetelnie realizować zadania związane z podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;

2) Wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3) Dążyć do pełni własnego rozwoju osobistego;

4) Kształcić i wychowywać w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5) Dbać o kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji.

6) Szanować godności uczniów i współpracowników.

5. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

1) Dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, a w szczególności:

a) pełnienie dyżurów nauczycielskich zgodnie z obowiązującym harmonogramem i regulaminem,

b) sprawdzanie listy obecności uczniów na prowadzonych zajęciach i potwierdzanie tego w dziennikach zajęć,

c) organizowanie zajęć poza terenem szkoły i wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami (złożenie odpowiedniej dokumentacji do zatwierdzenia Wicedyrektorowi),

d) przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów podczas organizowanych wyjść i wycieczek w sposób uregulowany we właściwych aktach prawnych;

2) Poznawanie osobowości, kształtowanie uzdolnień i pozytywnych cech charakteru uczniów; 3) Kształtowanie umiejętności uczenia się, samodzielnego myślenia, organizacji nauki i pracy zespołowej;

4) Kształtowanie społecznie pożądanych postaw obywatelskich;

5) Ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji;

6) Zachowanie bezstronności w ocenie i traktowaniu uczniów;

7) Niesienie pomocy merytorycznej uczniom szczególnie uzdolnionym ubiegającym się o start w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;

8) Rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć szkolnych;

9) Prawidłowa realizacja programu nauczania;

10) Wypełnianie zadań pozalekcyjnych wynikających ze statutowej działalności szkoły i przedstawienie Radzie Pedagogicznej na zebraniach sprawozdań z wypełnienia przydzielonych czynności dodatkowych;

11) Doskonalenie zawodowe, dbałość o warsztat pracy i powierzone mienie oraz estetykę pracowni przedmiotowych;

12) Systematyczna współpraca z rodzicami lub opiekunami ucznia;

13) Zapoznawanie się i przestrzeganie obowiązujących przepisów szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

14) Współpraca z nauczycielem bibliotekarzem szkolnym w zakresie rozbudzania potrzeb czytelniczych uczniów i właściwego korzystania z biblioteki;

15) Aktywnie uczestnictwo w pracach zespołów zadaniowych;

6. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania go do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie oraz wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

7. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 6 wychowawca:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2) posiada rozeznanie, co do sytuacji rodzinnej i domowej ucznia;

3) planuje i organizuje różne formy działań zespołu klasowego;

4) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

5) współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, Radą Pedagogiczną, pedagogiem szkolnym i Dyrektorem Szkoły w zakresie koordynowania działań dydaktyczno – wychowawczych;

6) inicjuje pomoc uczniom mającym trudności w nauce, trudną sytuacje materialną lub w przypadkach zdarzeń losowych;

7) zapoznaje rodziców z obowiązującymi zarządzeniami dotyczącymi wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

8) zapobiega przejawom demoralizacji i patologii społeczności uczniowskiej;

9) organizuje proces informacji z zakresu orientacji zawodowej;

10) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:

a) przekazywania informacji o postępach dydaktyczno-wychowawczych swoich wychowanków,

b) informowania rodziców o obowiązujących zarządzeniach dotyczących klasyfikowania, oceniania, promowania oraz egzaminowania uczniów,

c) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

d) organizowania pomocy rodzicom w działaniach wychowawczych i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

e) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

11) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb, zamiłowań, uzdolnień uczniów, rozwiązywaniu trudności dydaktyczno-wychowawczych, a także organizowania odpowiedniej formy tej pomocy;

12) wymierza oraz wnioskuje o kary i nagrody;

13) wnioskuje o pomoc materialną;

14) ustala ocenę zachowania swoich wychowanków według zasad przyjętych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;

15) reprezentuje interesy klasy na forum Rady Pedagogicznej.

7a. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia i zachowania przekraczające ogólnie przyjęte normy i naruszające osobiste dobro innych członków społeczności szkolnej, wychowawca jest zobowiązany do zastosowania odpowiedniej kary.

8. Wychowawca prowadzi spotkania z rodzicami w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły i wg potrzeb wynikających z działań wychowawczych.

9. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej Dyrektora Szkoły oraz innych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

10. Wychowawca odpowiedzialny jest za dokumentację szkolną dotyczącą uczniów jego klasy: dziennik lekcyjny, arkusze ocen i inną wymienioną w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

11. Wychowawca jest zobowiązany w terminach ustalonych wewnątrzszkolnym systemem oceniania informować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego stopniach śródrocznych (rocznych) oraz przewidywanych śródrocznych (rocznych) ocenach zachowania wg zasad określonych w wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

12. Szkoła współpracuje w zakresie poradnictwa zawodowego z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, urzędami pracy i innymi instytucjami, organizacjami wspierającymi placówki oświatowe w tym zakresie.

13. Liceum posiada odpowiednią bazę materiałową i wykorzystuje ją na zajęciach do dyspozycji wychowawcy, na zajęciach edukacyjnych i na zajęciach bibliotecznych.

14. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego głównym zadaniem jest ustalenie dla danej klasy zestawu programów nauczania uwzględniającego programy nauczania właściwych przedmiotów w zakresie rozszerzonym oraz innowacji pedagogicznych.

§2

Zakres zadań pracowników pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 1. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów

2) udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego uczniom,

3) koordynowanie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów,

4) kierowanie uczniów na badania specjalistyczne,

5) inspirowanie oraz przeprowadzanie różnych form działania o charakterze integracyjnym, profilaktycznym i resocjalizacyjnym,

6) koordynowanie pracy zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie określania form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

7) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności

w uczeniu się;

8) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu uczniów;

9) udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;

10) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej;

11) współdziałanie w opracowaniu projektów Szkolnego Programu Profilaktyki;

12) udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;

13) współdziałanie w opracowaniu projektów Szkolnego Programu Profilaktyki;

14) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności.

2. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny może:

1) przeprowadzać wywiady środowiskowe,

2) korzystać z dokumentów pozostających w gestii szkoły.

3. Pedagog szkolny współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją i - stosownie do potrzeb – z innymi podmiotami.

4. Opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy zatwierdzany przez Dyrektora Szkoły.

5. Pod koniec każdego semestru i roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie ze swej pracy.

6. Prowadzi dokumentację udzielanej pomocy i innych działań.

§ 3

Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania liceum, utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Szkoły.

Rozdział VI

UCZNIOWIE SZKOŁY

§1

1.Szkoła prowadzi rekrutację uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1a. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

2. Dyrektor Szkoły przyjmuje uczniów na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia przyjęć uczniów do klas pierwszych.

3. W skład komisji wchodzi wicedyrektor Szkoły jako przewodniczący oraz nauczyciele powołani spośród członków Rady Pedagogicznej.

4. Komisja, o której mowa w ust. 2 corocznie czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu rekrutacyjnego, zgodnym z harmonogramem ustalonym przez Kuratora Oświaty oraz dokumentuje swoją pracę.

5. W czasie postępowania rekrutacyjnego kandydat zobowiązany jest w ustalonym terminie złożyć w sekretariacie liceum:

1) wniosek o przyjęcie do szkoły;

2) zaświadczenie o wynikach zewnętrznego egzaminu przeprowadzonego w gimnazjum; 3) świadectwo ukończenia gimnazjum;

4) oświadczenia o spełnianiu kryteriów uwzględnianych w procesie rekrutacji.

6. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej liceum jest ukończenie gimnazjum publicznego lub gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej.

7. Absolwenci gimnazjów, będący laureatami lub finalistami ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, przyjmowani są do liceum niezależnie od kryteriów zawartych w regulaminie rekrutacji.

8. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

9. Prawa i obowiązki ucznia II LO w Skarżysku-Kamiennej określa się uwzględniając prawa zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka oraz cele i zadania szkoły.

10. Uczeń ma prawo do:

1) uzyskiwania wiedzy i kształcenia umiejętności na poziomie wyznaczonym przez standardy oświatowe z uwzględnieniem możliwości finansowych i kadrowych szkoły;

2) poszanowania własnej osoby i własnej pracy;

3) wypowiadania i obrony swoich poglądów i przekonań, jeśli nie godzą one w dobro innych osób;

4) podejmowania różnych form aktywności na terenie klasy i szkoły oprócz tych, które są prawnie zabronione;

5)pełnej informacji na temat wymagań edukacyjnych, systemu oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zasad współpracy na tych zajęciach;

6) jawnej i uzasadnionej oceny swoich osiągnięć, braków i trudności;

7) egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających wg zasad określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;

8)uzyskiwania pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych z uwzględnieniem możliwości szkoły;

9) takiej organizacji sprawdzianów wiedzy i umiejętności, która uwzględnia:

a) higienę pracy umysłowej;

b) etap kształcenia i związany z nim rozwój psychofizyczny;

c) obciążenie ilością obowiązkowych przedmiotów nauczania.

11. Uczeń ma obowiązek:

1) stałego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności;

2) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych;

3) systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne;

4) poddawania się ocenie w wyznaczonych terminach;

5) przestrzegania norm dyscyplinujących dotyczących:

a) punktualności i zasad usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach lekcyjnych, o których mowa w §1 ust. 12,

b) zmiany obuwia: wchodząc na teren szkoły uczeń zmienia obuwie na obuwie typu sportowego, tj. adidasy, tenisówki, trampki,

c) występowania na uroczystościach w stroju galowym: chłopcy- biała koszula, ciemny garnitur lub ciemne spodnie i marynarka; dziewczęta- biała bluzka i ciemna spódnica lub sukienka co najmniej do kolan lub ciemne spodnie, ewentualnie ciemny żakiet,

d) codziennego stroju szkolnego: uczeń ma wyglądać schludnie; strój szkolny powinien być stonowany w kolorystyce, bez ekstrawaganckich dodatków, nie powinien naruszać dobrych obyczajów (bez eksponowania gołych ramion, brzucha, stosowania kolczykowania ciała); zakazuje się stosowania wyzywającego makijażu oraz układania fryzur wskazujących na przynależność do subkultur młodzieżowych; z ozdób dopuszczalne jest wyłącznie noszenie skromnych i niestwarzających niebezpieczeństwa kolczyków w uszach, pojedynczych łańcuszków, pierścionków, bransoletek;

6) na czas zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączenia telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych; możliwe jest ich wykorzystanie w sytuacjach, w których stanowią one wskazaną przez nauczyciela pomoc dydaktyczną;

7) ciągłej dbałości o wysoki poziom kultury osobistej;

8) dostrzegania potrzeb innych i właściwego reagowania na nie;

9) bycia uczciwym i odpowiedzialnym w kontaktach z nauczycielami i rówieśnikami;

10) kształcenia w sobie odporności na patologie społeczne;

11) szanowania mienia szkolnego;

12) szanowania i tolerowania poglądów i przekonań innych.

12. Ustala się następujące zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole oraz zwalniania z zajęć:

1) Do usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz zwolnienia z zajęć ma prawo wychowawca klasy lub Dyrekcja szkoły na pisemny wniosek jego rodziców/opiekunów prawnych.

2) Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach lub zwolnienia z lekcji, której wzór jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły oraz dostępny u wychowawcy klasy zawiera:

a) datę,

b) imię i nazwisko ucznia,

c) czas i powód (choroba, wizyta u lekarza, badania lekarskie, ważne zdarzenie losowe)

nieobecności lub zwolnienia,

d) czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

4) W przypadku dłuższych nieobecności wynikających z choroby dziecka rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy. W takiej sytuacji wskazane jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego wraz z wnioskiem o usprawiedliwienie nieobecności;

5) Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach musi być dostarczony wychowawcy w terminie nie przekraczającym 7 dni od powrotu do szkoły i nie później niż na dzień przed datą wystawienia ocen śródrocznych/rocznych. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje brakiem usprawiedliwienia nieobecności.

6) decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności ucznia podejmuje wychowawca

po uwzględnieniu podanej przyczyny oraz wiarygodności przedstawionej prośby;

7) ucznia zwolnionego w danym dniu z lekcji obowiązują wszystkie prace domowe.

13. Za wszystkie szkody materialne umyślnie spowodowane przez ucznia odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice/opiekunowie prawni.

14. Uczniowie mają prawo do nagród i wyróżnień oraz są karani za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w § 1 ust. 11.

15. Za wyróżnianie się w nauce, zachowaniu, osiągnięcia w sporcie oraz w innej działalności uczniowie mogą być nagradzani przez: wychowawcę, Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną, przedstawicieli rodziców:

1) pochwałą ustną;

2) pisemną pochwałą do rodziców;

3) nagrodą rzeczową lub dyplomem uznania;

4) wpisem do Kroniki Szkolnej

5) nadanie Honorowej Odznaki – „Statuetka Adasia”, „Dyplom Adasia”.

6) przyznaniem stypendiów przewidzianych odrębnymi przepisami.

16. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia i zachowania przekraczające ogólnie przyjęte normy i naruszające osobiste dobro innych członków społeczności szkolnej uczniowie mogą być ukarani:

1) ustnym upomnieniem dokonanym przez nauczyciela, wychowawcę;

2) pisemnym upomnieniem (naganą) dokonanym przez nauczyciela, wychowawcę odnotowanym w dokumentacji ucznia;

3) naganą Dyrektora;

4) skreśleniem z listy uczniów.

17. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość zastosowania najwyższej kary z pominięciem wcześniejszych.

18. Rodzic/prawny opiekun ma prawo odwołać się na piśmie do Dyrektora Szkoły o zmniejszenie lub anulowanie wymierzonej kary w ciągu 7 dni od dnia jej dostarczenia.

19. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, upoważniającą Dyrektora Szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadku nieprzestrzegania regulaminu uczniowskiego, a w szczególności:

1)stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów oraz pracowników szkoły;

2) dystrybucji narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania;

3) używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem, powtarzającego się palenia papierosów oraz tzw. e’ papierosów na terenie szkoły i w jej obrębie oraz w czasie wycieczek, różnych imprez organizowanych przez szkołę;

4) naruszenia godności m.in. w Internecie lub innych środkach telekomunikacyjnych, nietykalności osobistej innych osób, w tym również pracowników szkoły;

5) notorycznego opuszczania bez usprawiedliwienia obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (powyżej 60 godzin) lub podważenia, z uzasadnionych powodów, wiarygodności przedstawianych usprawiedliwień;

6) dopuszczenia się kradzieży;

7) fałszowania dokumentów państwowych;

8) porzucenia szkoły i niezgłaszania się rodziców/prawnych opiekunów na wezwania wychowawcy klasy; po wyczerpaniu środków oddziaływania pedagogicznego oraz w przypadku prawomocnego, skazującego wyroku sądowego, w trybie natychmiastowej wykonalności bez stosowania gradacji kar.

21. Procedura skreślenia ucznia z listy uczniów obejmuje:

1) wyrażenie opinii w tej sprawie przez Samorząd Uczniowski;

2) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w oparciu o zapisy w Statucie;

3) wydanie decyzji administracyjnej przez Dyrektora Szkoły; organem odwoławczym jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.

22. Każdorazowo szkoła informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

Rozdział VII

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

 

§ 1

Cele i podstawowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego

 

1.  Ocenianiu podlegają:

a)  osiągnięcia edukacyjne ucznia;

b)  zachowanie ucznia.

2.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

4.  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

b)      udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

c)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

d)      wdrażanie ucznia do systematyczności, samokontroli i samooceny oraz ukierunkowanie dalszej samodzielnej pracy;

e)      kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu;

f)       dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

g)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

h)      monitorowanie pracy ucznia

5.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)      ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia wynikających z podstawy programowej;

b)  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych  zajęć edukacyjnych;

c)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

d)      ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych           i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  według skali i w formach przyjętych przez szkołę;

e)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

f)       ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych przez szkołę;

g)      ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

h)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce;

i)        przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, a także sprawdzianów wiadomości i umiejętności, o których mowa w art. 44 n ust. 3 i 4 o systemie oświaty.

§ 2

Formułowanie wymagań edukacyjnych

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów (na pierwszych zajęciach edukacyjnych), a wychowawcyich rodziców/opiekunów prawnych (na pierwszym zebraniu) o :

a)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych            i rocznych/końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanych programów nauczania, ( nauczyciele taką informację odnotowują w dzienniku lekcyjnym);

b)      zasadach oceniania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna/końcowa ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, a także warunkachi trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§3

Dostosowanie wymagań

 

1.    Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2.    W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia.

3.    W celu zapewnienia optymalnych warunków nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opinie/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny być dostarczone na początku nauki w liceum lub w najszybszym terminie od otrzymania takiego dokumentu, z wyjątkiem sytuacji kiedy w/w trudności w nauce zostaną zdiagnozowane w trakcie trwania roku szkolnego.

4.    Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-2,który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – następuje na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 5 ustawy – prawo oświatowe.

5.    Nauczyciele wychowania fizycznego dostosowują wymagania edukacyjne dla ucznia posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przezniego określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 

§ 4

Zwolnienie z zajęć

1. Dyrektor szkoły w drodze decyzji zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor szkoły w drodze decyzji zwalnia ucznia z realizacji zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo "zwolniona".

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo "zwolniona".

 

 

§ 5

Sposoby i formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

1.         Stosuje się następujące sposoby i formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

a)      pisemne prace klasowe, tj. pisemne prace kontrolne obejmujące większy zakres materiału programowego, w przypadku wychowania fizycznego i informatyki – mają formę przede wszystkim zadań praktycznych;

b)      wypracowania;

c)      pisemne sprawdziany wiedzy i umiejętności;

d)      kartkówki;

e)      odpowiedzi ustne;

f)       prace domowe;

g)      indywidualne bądź zespołowe opracowania i prezentacje referatów, tekstów, wystąpień, pokazów;

h)      projekty (samodzielne bądź zespołowe);

i)        czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem (język polski, język obcy);

j)        zadania praktyczne;

k)      aktywność uczniów w czasie zajęć edukacyjnych;

l)        testy sprawnościowe.

2.  Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów prowadzone jest systematycznie.

3. Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć edukacyjnych oraz ich specyfiki i określona jest w przedmiotowychzasadach oceniania.

4. Minimalna ilość ocen z przedmiotu w okresie:

a) przy jednej godzinie tygodniowo – nie mniej niż 3 oceny;

b) przy dwóch i trzech godzinach tygodniowo – nie mniej niż 4 oceny;

c) przy czterech i więcej godzinach tygodniowo – nie mniej niż 5 ocen.

W klasie trzeciej w drugim okresie klasyfikacyjnym minimalna ilość ocen z przedmiotu - nie mniej niż 3 oceny (niezależnie od pkt . a,b,c).

5. Prace klasowe (sprawdziany, testy, wypracowania):

a)  są zapowiadane co najmniej na tydzień przed terminem;

b)  są jedyną formą sprawdzania wiadomości z danego przedmiotu w danym dniu;

c)  całoroczne lub semestralne klasówki i testy zapowiadane są na dwa tygodnie przed terminem;

d)  w razie nieobecności nauczyciela w dniu klasówki lub testu termin należy ponownie uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje tydzień wyprzedzenia;

e)  w jednym tygodniu w klasie mogą być przeprowadzone trzy całogodzinne formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności;

f)  poprawiona praca klasowa jest zwracana uczniowi do dwóch tygodni od jej napisania (wyjątek stanowią wypracowania z języka polskiego, na których sprawdzenie nauczyciele mają 3 tygodnie);

g) termin  zwrócenia  uczniom poprawionych prac klasowych może być przedłużony w przypadku nieobecności nauczyciela lub klasy.

6.    Kartkówki:

a)  są formą sprawdzenia wiadomości wszystkich uczniów z ostatnich trzech tematów;

b)  w zależności od specyfiki przedmiotu, trwają do 20 minut;

c)  mogą być niezapowiadane;

d)  zgłoszenie nieprzygotowania przed lekcją zwalnia ucznia z pisania kartkówki.

7.    Pisemne prace domowe:

a)  uczeń ma obowiązek odrobienia zadania domowego (w formie pisemnej pracy domowej) i zaprezentowania go w terminie uzgodnionym z nauczycielem;

b)  brak zadania domowego jest podstawą wystawienia oceny niedostatecznej.Wyjątkiem jest sytuacja długotrwałej, uzasadnionej nieobecności ucznia np. pobyt w szpitalu.

8.  Odpowiedzi ustne:

a)  są formą sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów z trzech ostatnich tematów bez konieczności uprzedniego informowania uczniów;

b) możliwość odpytywania na każdej jednostce lekcyjnej.

9.    Testy sprawnościowe:

a)  służą do określenia poziomu i postępu w sprawności i wydolności fizycznej ucznia;

b)  postępy premiowane są oceną według kryterium podanego przez nauczyciela.

10. Sprawdziany praktyczne wiedzy i umiejętności:

a) służą określeniu opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej danego przedmiotu;

b)  postępy premiowane są oceną według kryterium podanego przez nauczyciela.

11. Działalność twórcza ucznia oraz ćwiczenia i testy sprawnościowe poddawane są ocenie, biorąc pod uwagę wysiłek i zaangażowanie ucznia w swoją pracę, a także uzdolnienia, predyspozycje i wywiązywanie się ucznia z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

12.W celu prawidłowej diagnozy poziomu wiedzy i umiejętności uczniów raz w roku może być zorganizowana praca klasowa ( test, sprawdzian) obejmujący wiadomości z całego roku z poszczególnych przedmiotów.

13. Roczne prace sprawdzające są przygotowywane przez nauczycieli zgodnie z zapisami podstawy programowej i mogą być przeprowadzane najpóźniej na trzy tygodnie przed klasyfikacją roczną.

14. W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 30% zajęć edukacyjnych z przedmiotu  w okresach: do klasyfikacji śródrocznej ( do 10 grudnia) lub od klasyfikacji śródrocznej do rocznej (do 31 maja, a dla klas 3-ch do 31 marca), nauczyciel tego przedmiotu może wyznaczyć uczniowi pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia. W przypadku nie przystąpienia ucznia do sprawdzianu frekwencyjnego w ustalonym terminie i nie usprawiedliwienia nieobecności na tym sprawdzianie, uczeń otrzymuje 0punktów z tego sprawdzianu, co oznacza otrzymanie oceny cząstkowej (bieżącej) niedostatecznej z danej partii materiału.

15.  Nauczyciel w każdej pracy pisemnej ma obowiązek podać punktację, tj. liczbę punktów za poszczególne zadania czy polecenia, a przy sprawdzaniu – odpowiednio przy każdym poleceniu - podać liczbę punktów otrzymanych przez ucznia.

16. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi, jeżeli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie tego faktu może być podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej.

17.  Ilość sprawdzianów i prac pisemnych w tygodniu:

a) w okresie tygodnia klasa może mieć nie więcej niż trzy prace klasowe lub sprawdziany. O terminie prac klasowych nauczyciel powiadamia uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem, nie dotyczy to jednak sprawdzianów przełożonych na prośbę uczniów na termin późniejszy oraz sprawdzianów poprawkowych;

b) nauczyciel jest zobowiązany do zapisu terminu sprawdzianu lub pracy klasowej  w dzienniku elektronicznym, aby w ciągu jednego dnia nie było więcej niż jedna  praca klasowa.

 

§ 6

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

1. Oceny wyrażone są w stopniach i dzielą się na:

a)      bieżące (cząstkowe), określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części podstawy programowej;

b)      śródroczne, roczne, końcowe klasyfikacyjne, określające ogólny poziom wiadomości iumiejętności ucznia przewidzianych w podstawie programowej. Ocenę klasyfikacyjną ustala się na podstawie ocen cząstkowych po uwzględnieniu ich wagi.

 2. Oceny ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu. Podczas nieobecności nauczyciela oceny wystawia dyrektor szkoły lub upoważniony przez dyrektora nauczyciel.

3. Gdy zajęcia prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela, ocena jest wystawiana wspólnie przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu w oddziale.

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów.

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów, nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

6. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.

7.  Oceny bieżące wystawiane z poszczególnych przedmiotów powinny dotyczyć:

a)      wiadomości (wiedzy) uczniów;

b)      stopnia opanowania przez uczniów umiejętności, uwzględnionych w podstawie programowej;

c)      postępów w opanowaniu materiału orazwłożonego wysiłku w zależności od możliwości psychofizycznych.

8.    Przy ustalaniu stopnia z wychowania fizycznego nauczyciele przede wszystkim biorą pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków szkolnych wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

9. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne/ roczne/ końcowe ustala się w stopniach według następującej skali:

      celujący (6)

      bardzo dobry (5)

      dobry (4)

      dostateczny (3)

      dopuszczający (2)

      niedostateczny (1)

10.Przy ocenianiu bieżącym (tzw. oceny cząstkowe) stosuje się skalę ocen rozszerzoną oznak „+”.

11. Ocenom bieżącym nadaje się wagi: 1, 2, 3, 4.

12. Ustala się poniższą wagę ocen:

a) prace domowe, praca na lekcji, ćwiczenia, prezentacje - waga 1;

b) kartkówki, odpowiedzi ustne, konkursy szkolne, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem - waga 2;

c) prace klasowe, testy,dodatkowe prace wymagające dużego wysiłku,osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych ( punktowane miejsca na poziomiemiędzyszkolnym, powiatowym, wojewódzkim) - waga 3;

d) test, sprawdziany obejmujący materiał nauczany w ciągu semestru/roku - waga 4.

13. W zależności od stopnia trudności ww. treści o wadze ocen może zdecydować nauczyciel przedmiotu.

14. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowychzasadach oceniania, z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów.

15. Ocenianie uczniów z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

16. Podczas sprawdzania prac pisemnych ustala się następujące kryteria stopni:

Procentowy wynik prac

Ocena

98 % - 100 %

celujący (6)

94 % - 97,99%

bardzo dobry plus (5+)

85 % – 93,99%

bardzo dobry (5)

81 % - 84,99%

dobry plus (4+)

70% – 80,99%

dobry (4)

66 % - 69,99%

dostateczny plus (3+)

53 % - 65,99%

dostateczny

49% -52,99%

dopuszczający plus (2+)

36 % – 48,99%

dopuszczający (2)

poniżej 36%

niedostateczny (1)

 

17. Prace klasowe (sprawdziany, testy, wypracowania) są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Jeżeli uczeń nie napisał ich z całą klasą, ma obowiązek uczynić to w terminie ustalonym przez nauczyciela maksymalnie w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczycieltak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów.

18. W przypadku nie napisania tejpracy klasowej (sprawdzianu, testu, wypracowania) w wyznaczonym terminie, uczeń otrzymuje z tej pracy ocenę niedostateczną.

19. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zaplanowanej pracy pisemnej jest równoznaczna z uzyskaniem przez ucznia 0 punktów, czyli otrzymaniem oceny niedostatecznej.

20.Ocenyśródroczne i roczne są odzwierciedleniem wiadomości i umiejętności ucznia, mierzonych w różnorodny sposób i obliczanych na podstawie średniej ważonej.

21.Przy obliczaniu średniej ważonej wartość oceny o wadze 4, liczy się mnożąc ją przez 4, wartość stopnia o wadze 3, liczy się mnożąc ją przez 3,wartość stopnia o wadze 2 liczy się mnożąc ją przez 2, a pozostałe mnożąc  przez 1. Natomiast „+” przy stopniu zwiększa wartość oceny o ½ stopnia.

22.Średnie ważone stopni przekładają się na stopnie szkolne: śródroczne i roczne/końcowe, według następujących zasad:

Zakres wartości średniej

Ocena klasyfikacyjna

5,31 – 6,0

Celujący

4,51 – 5,30

Bardzo dobry

3,51 – 4,50

Dobry

2,51 – 3,50

Dostateczny

1,75 – 2,50

Dopuszczający

0 – 1,74

Niedostateczny

 

23. Gdy uczeń chce poprawić śródroczną lub roczną/końcową ocenę z przedmiotu, dopuszcza się za zgodą nauczyciela przedmiotu, po wykorzystaniu wszystkich możliwości poprawy, przeprowadzenie sprawdzianu śródrocznego/rocznego z wagą 4.

24. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom:

a)      uczniowi podczas lekcji, przy omawianiu prac, a jeśli jest nieobecny – w trakcie najbliższych konsultacji;

b)      rodzicom na najbliższym zebraniu lub w innym ustalonym z nauczycielem terminie;

c)      udostępnianie pracy następuje w obecności nauczyciela przedmiotu.

 

§ 7

Zasady poprawiania ocen

 

1.        Uczeń ma prawo poprawić ocenęz pracy klasowej (sprawdzianu, testu, wypracowania) w terminie 2 tygodni od momentujej otrzymania, termin poprawy wyznacza nauczyciel.

2.        Każdy uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy danej pracy klasowej, sprawdzianu, testu.

3.        Stopień trudności pracy poprawkowej jest taki sam jak pierwszej pracy kontrolnej.

4.        Ocena uzyskana z pracy poprawkowej jest wpisywana do dziennika, jeżeli jest wyższa niż ocena, którą uczeń otrzymał pierwotnie.

5.        Stopień uzyskany z poprawionej pracy kontrolnej jest wpisywany do dziennika obok pierwszego uzyskanego z tej pracy i traktowany, jako kolejny stopień z pracy kontrolnej. Uczeń ma prawo do wskazania jednej oceny, która zostanie zastąpiona nową, poprawioną oceną.

6.         W trakcie poprawy, uczeń ma prawo zrezygnować z jej pisania i tym samym wyczerpuje on prawo do poprawy pracy.

7.         Uczeń korzystający podczas pracy pisemnej z niedozwolonej pomocy, traci swoje prawo do poprawy oceny i otrzymuje ocenę niedostateczną.

8.      Ilość ocen, które uczeń może poprawić jest ograniczona. Ilość ta zależy od nauczyciela uczącego danego przedmiotu. Zasady i ilość ocen do poprawy muszą być zapisane  w  przedmiotowych zasadach oceniania i podane uczniom do wiadomości na początku każdego roku szkolnego.

9.        Ilość ocen, które można poprawić nie może być mniejsza niż:

jedna ocena w okresie - przy jednej lub dwóch godzinach tygodniowo;

dwie oceny w okresie - przy trzech i więcej godzinach tygodniowo

10.    Nauczyciel i uczeń, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo uzgodnić formę poprawy pracy kontrolnej za pomocą innego narzędzia pomiaru niż pierwotnie (dotyczy to np. uczniów dyslektycznych, dysortograficznych i niepełnosprawnych).

11.    Uczniowi, który otrzymał śródroczną ocenę niedostateczną z danego przedmiotu, nauczyciel stwarza w miarę możliwości, szansę na uzupełnienie braków i poprawę oceny. Uczeń ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu zaliczeniowego obejmującego zadania z wymagań koniecznych (stopień dopuszczający) dla tego przedmiotu.

12.     Sprawdzian zaliczeniowy uwzględniający możliwości i umiejętności ucznia opracowuje

i przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu po uzgodnieniu terminu z uczniem.

§ 8

Terminy i sposoby przeprowadzania klasyfikacji

1.    Klasyfikowanie śródroczne/roczne/końcowe polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych/rocznych/końcowych ocenklasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej/rocznej/końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.    Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3.     Śródroczne/roczne/końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele zajęć edukacyjnych, a śródroczną/roczną/końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymienione oceny ustala dyrektor szkoły lub inny nauczyciel upoważniony do tego przez dyrektora szkoły.

4.    Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w styczniu, klasyfikację roczną - w czerwcu,        a dla klas trzecich - w kwietniu. Dokładne terminy klasyfikacji zależne są od kalendarza roku szkolnego, określa je rada pedagogiczna na zebraniu rozpoczynającym rok szkolny.

5.    Klasyfikacji końcowej dokonuje się na zakończenie trzeciej klasy.

6.    Na klasyfikację końcową składają się:

a)      roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasach programowo najwyższych;

b)      roczne ceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;

c)      roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

7.    Śródroczna/roczna/końcowa ocena klasyfikacyjna z przedmiotów jest średnią ważoną uzyskanych przez ucznia ocen.

8.    Uczeń, który uzyskał śródroczną ocenę niedostateczną z przedmiotu i nie zaliczył materiału odpowiednio: w klasach pierwszych i drugich do 31 maja, a w klasach trzecich do 31 marca, otrzymuje niedostateczną ocenę cząstkową z wagą 4.

9.    Roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu jest wynikiem oceny wiedzy i umiejętności ucznia w ciągu całego roku szkolnego.

10.  Uczeń, który przy wystawianiu przewidywanej oceny rocznej/końcowej uzyskał w drugim okresie średnią ważoną ocen z przedmiotu na ocenę niedostateczną, jest zobowiązany do zaliczenia materiału w terminie uzgodnionym z nauczycielem. W przypadku niezaliczenia semestru nauczyciel ma prawo wystawić niedostateczną ocenę cząstkową z wagą 4. 

 

§ 9

Warunki i sposób przekazywania informacji rodzicom

1.    O osiągnięciach edukacyjnych i zachowaniu uczniów rodzice są powiadamiani poprzez:

a)        dziennik elektroniczny;

b)        formę pisemnej notatki;

c)        podczas zebrań, dni otwartych i spotkań indywidualnych;

d)        drogą e-mailową.

2. Na 21 dni przed śródrocznym /rocznym/końcowym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej:

a) każdy nauczyciel prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne jest zobowiązany do powiadomienia uczniów i wychowawców klas o przewidywanych, ocenach klasyfikacyjnych lub nieklasyfikowaniu;

b) wychowawca klasy, po uzgodnieniu z nauczycielami nauczanych przedmiotów, jest zobowiązany do poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie zachowania;

c) wychowawca klasy jest zobowiązany do zawiadomienia rodziców/ prawnych opiekunów uczniów o przewidywanej nagannej ocenie zachowania i/lub przewidywanych niedostatecznych ocenach z poszczególnych przedmiotów.

3. Zawiadomienie rodziców/prawnych opiekunów uczniów o przewidywanej nagannej ocenie zachowania i/lub przewidywanych niedostatecznych ocenach z poszczególnych przedmiotów może nastąpić poprzez:

a)      rozmowę telefoniczną potwierdzoną pisemnym oświadczeniem o otrzymanej informacji;

b)      pisemne zawiadomienie podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów i dostarczonedo wychowawcy w ciągu dwóch dni od otrzymania;

c)      za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

4. Informacje przekazane przy użyciu dziennika elektronicznego uważa się za skutecznie dostarczone do rodzica/opiekuna prawnego ucznia.

5. W przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicami wychowawca przekazuje informacje poprzez wysłanie informacji listem poleconym za potwierdzeniem.

6. Obecność rodziców na zebraniu jest obowiązkowa. Jeżeli rodzice z przyczyn losowych nie mogą uczestniczyć w zebraniu, zobowiązani są do indywidualnego skontaktowania się z wychowawcą w terminie 7 dni od daty zebrania.

7. Oceny proponowane co najmniej 21 dni przed śródrocznym/rocznym/klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nie są ocenami ostatecznymi. Mogą być podwyższone, lub obniżone do oceny niedostatecznej włącznie, po uwzględnieniu ocen, które uczeń uzyskał w okresie między wystawieniem oceny przewidywanej i oceny śródrocznej/rocznej/końcowej.

 

§ 10

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane ocen rocznych/końcowych.

1. Ustala się następujące warunki uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych:

a)      minimalna frekwencja ucznia na danych zajęciach edukacyjnych musi wynosić 80% w okresie od września do wystawienia przewidywanych ocen klasyfikacyjnych z wyjątkiem sytuacji szczególnych ( pobyt w szpitalu, sanatorium, długotrwała choroba);

b)      uczeń pisał wszystkie prace klasowe w ciągu całego roku szkolnego;

c)      uzyskał pozytywne oceny ze wszystkich prac klasowych przeprowadzonych w ciągu roku szkolnego (z uwzględnieniem poprawionych ocen);

d)      uczeń skorzystał ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy;

e)      podwyższenie oceny może nastąpić tylko po napisaniu przez ucznia sprawdzianu wiedzy i umiejętności za okres roku;

f)       nauczyciel może odstąpić od przeprowadzenia sprawdzianu, jeżeli uczeń poprawi wskazane przez nauczyciela prace.

2.      Ustala się tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych/końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

a)      uczeń w ciągu trzech dni od zapoznania się z przewidywaną oceną zwraca się do nauczyciela przedmiotu z pisemną, uzasadnioną prośbą o jej podwyższenie, pismo w tej sprawie należy złożyć w sekretariacie szkoły;

b)      nauczyciel sprawdza, czy uczeń spełnia warunki wymienione w pkt.1, po sprawdzeniu powyższych danych, nauczyciel informuje ucznia o odmowie podwyższania oceny lub wyznacza mu termin napisania sprawdzianu;

c)      po przeprowadzeniu sprawdzianu nauczyciel informuje ucznia o uzyskanej ocenie.

3. Wynik sprawdzianu i ustalona ocena jest podstawą do wystawienia rocznej/końcowej oceny klasyfikacyjnej.

4. Ocena ustalona w wyniku sprawdzianu jest ostateczna i nie może być niższa od oceny przewidywanej wystawionej przez nauczyciela.

 

 

§ 11

Ocenianie zachowania

 

1.    Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, a także postawie wobec kolegów oraz pracowników szkoły i uwzględnia w szczególności:

a)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b)  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c)  dbałość o honor i tradycję szkoły;

d)  dbałość o piękno mowy ojczystej;

e)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f)  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g)  okazywanie szacunku innym osobom.

2.    Ocena zachowania uwzględnia:

a)  wypełnianie obowiązków szkolnych: systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne, punktualność, terminowe usprawiedliwianie nieobecności, respektowanie regulaminów, zarządzeń dyrektora, poleceń wychowawcy i nauczycieli, sumienność i systematyczność w przygotowaniu się do lekcji, poszanowanie mienia szkoły;

b)  aktywność: wykazywanie inicjatywy w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska, organizowanie imprez klasowych i szkolnych, zaangażowanie w pracę organizacji działających na terenie szkoły;

c)  kulturę osobistą: estetykę zewnętrzną, kulturę słowa, okazywanie szacunku dorosłym, właściwe zachowanie w miejscach publicznych, stosunek do rówieśników, poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka;

d)  kreowanie swojej osobowości: rozwijanie własnych zainteresowań, zaangażowanie w pracę nad własnym rozwojem, prezentowanie własnych osiągnięć na szerszym forum, nieuleganie nałogom, dbałość o zdrowie, higienę i estetykę;

e) frekwencję i spóźnienia: 

- nieusprawiedliwienie 4 godzin może spowodować, że uczeń nie otrzyma oceny wzorowej;

- nieusprawiedliwienie 8 godzin może spowodować, że uczeń nie otrzyma oceny bardzo dobrej;

- nieusprawiedliwienie 20 godzin może spowodować, że uczeń nie otrzyma oceny dobrej;

- nieusprawiedliwienie 40 godzin może spowodować, że uczeń nie otrzyma oceny poprawnej;

- nieusprawiedliwienie 50 godzin może spowodować, że uczeń nie otrzyma oceny nieodpowiedniej;

- duża ilość spóźnień może wpłynąć na obniżenie oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Oceny zachowania śródroczne i roczne ustala się według następującej skali:

a) wzorowe

b) bardzo dobre

c) dobre

d) poprawne

e) nieodpowiednie

f) naganne.

 

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

5.Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy na podstawie:

a)      własnych obserwacji;

b)      uwag nauczycieli i innych pracowników szkoły;

c)      samooceny dokonanej przez ucznia;

d)      oceny klasy.

6.    Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej i ukończenie szkoły.

7.    Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

8. Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora szkoły nie może uzyskać oceny zachowania wyższej niż poprawna.

9. Roczna ocena zachowania powinna uwzględniać ocenę z I okresu.

10. Uczeń realizujący obowiązek szkolny w ramach nauczania indywidualnego otrzymuje ocenę klasyfikacyjną zachowania uwzględniającą przede wszystkim jego stosunek do obowiązków szkolnych.

11. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o wystawionej ocenie zachowania.

 

 

§ 12

Kryteria śródrocznej i rocznej oceny zachowania

1. Za ocenę wyjściową zachowania przyjmuje się ocenę dobrą.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia niżej wymienione kryteria:

a)    przestrzega statutu i regulaminów szkoły;

b)    jest systematyczny w nauce i osiąga wyniki na miarę swoich możliwości;

c)    uczestniczy w imprezach i uroczystościach organizowanych przez szkołę;

d)    odpowiedzialnie pełni powierzone mu funkcje i dobrze wywiązuje się z zadań nałożonych na niego przez wychowawcę klasy i nauczycieli;

e)    cechuje go kultura osobista;

f)     odnosisię z szacunkiem do innych osób;

g)    dba o mienie szkolne i społeczne – szanuje własność swoją i cudzą;

h)    dba o czystość mowy, nie używa wulgaryzmów;

i)     nie ulega nałogom;

j)     dba o higienę osobistą;

k)  jest uczciwy, prawdomówny.

2. Ocenę dobrą można podnieść do oceny bardzo dobrej lub wzorowej, jeśli uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą, a ponadto co najmniej jeden z poniższych punktów:

a)      jest inicjatorem życia kulturalnego na terenie szkoły, uczestniczy w konkursach, olimpiadach, zawodach, uczęszcza do teatru, kina i na inne imprezy, czynnie uczestniczy w akademiach, korzysta z biblioteki szkolnej;

b)      inicjuje i aktywnie uczestniczy w pracach użytecznych na rzecz szkoły;

c)      pracuje społecznie w organizacjach młodzieżowych, samorządzie klasowym, kołach zainteresowań;

d)      reprezentuje szkołę na zewnątrz biorąc udział w konkursach i imprezach sportowych;

e)      zwłasnej inicjatywy pomaga kolegom mającym trudności w nauce lub może się wykazać innymi formami pomocy, np. ludziom starszym.

3. Ocenę dobrą można obniżyć do oceny poprawnej lub nieodpowiedniej, jeśli uczeń:

a)      przejawia lenistwo, przejściowe niedbalstwo, nieuwagę i bierność w wypełnianiu obowiązków szkolnych;

b)      przeszkadza w prowadzeniu lekcji, zachowuje się w sposób budzący zastrzeżenia w szkole i poza szkołą (jest opryskliwy, złośliwy, krnąbrny);

c)      spóźnia się i opuszcza godziny bez usprawiedliwienia;

d)      zachowuje bierną postawę wobec przypadków naruszania dyscypliny, bezpieczeństwa w szkole i otoczeniu.

4. Za naganne zachowanie uznaje się:

a)      zachowanie, które stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły;

b)      popełnienie czynu karalnego na terenie szkoły lub poza szkołą;

c)      stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec uczniów lub pracowników liceum;

d)      posiadanie, spożywanie i udostępnianie innym alkoholu, narkotyków lub innych środków niedozwolonych w tym należących do grupy tzw. " dopalaczy" na terenie szkoły lub w czasie wyjść i wycieczek zorganizowanych przez szkołę;

e)      pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków niedozwolonych, w tym "dopalaczy" na terenie szkoły lub w czasie wyjść i wycieczek zorganizowanych przez szkołę;

f)       propagowanie na terenie szkoły materiałów pornograficznych, systemów totalitarnych (nazistowskich, komunistycznych, rasistowskich), sadystycznych lub wzywających do stosowania przemocy;

g)      niszczenie mienia szkoły z premedytacją;

h)      fałszowanie dokumentów, w tym zwolnień z zajęć lekcyjnych oraz usprawiedliwień nieobecności;

i)        podawanie do publicznej wiadomości, także z wykorzystaniem Internetu, informacji nieprawdziwych, niepotwierdzonych lub prywatnych o uczniach lub pracownikach szkoły bez ich zgody;

j)        notoryczne wagary (za notoryczne wagary uznajemy nieusprawiedliwione nieobecności powtarzające się pomimo przeprowadzonej w tej sprawie rozmowy z uczniem oraz rodzicami ucznia w obecności dyrektoraszkoły oraz po zastosowaniu innych kar przewidzianych statutem);

k)      notoryczne spóźnienia (za notoryczne spóźnienia uznajemy spóźnienia powtarzające się pomimo przeprowadzonej w tej sprawie rozmowy z uczniem oraz rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia w obecności dyrektora szkoły oraz po zastosowaniu innych kar przewidzianych statutem.

5.  Uczeń, który dotychczas cieszył się nienaganną opinią może zrehabilitować się za czyny wymienione w pkt. 4 jeśli dopuścił się ich jednorazowo poprzez pracę na rzecz środowiska szkolnego (np. wykonanie dodatkowej pracy na rzecz klasy, szkoły), środowiska lokalnego (np. dobrowolne prace porządkowe, dekoracje, działalność charytatywna)lub systematyczną pomoc koleżeńską (np. w nauce).

6.  W wyjątkowych sytuacjach – w wyniku poważnego wykroczenia ucznia – wychowawca może ponownie ustalić ocenę zachowania po zebraniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. W sprawie ponownie ustalonej oceny rada pedagogiczna zbiera się i podejmuje uchwałę w trybie nadzwyczajnym.

 

 

§ 13

Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych

1.        Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej     z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.        Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.        Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny wyłącznie za zgodą rady pedagogicznej, na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).

4.        Uczeń nieklasyfikowany lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) są zobowiązani złożyć podanie o egzamin klasyfikacyjny, w którym określone zostaną przedmioty, z którychuczeń będzie zdawał egzamin oraz oceny o jakie się ubiega.

5.        Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a)      realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki;

b)      spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

6.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w ust. 5, pkt. b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

7.      Uczniowi, o którym mowa w ust. 5 pkt. b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania.

8.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego, gdzie ma on przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9.      Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) przy czym, przy klasyfikacji rocznej egzamin klasyfikacyjny powinien być przeprowadzony nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

10.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 5 pkt. a, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.5 pkt. b, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12.  W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

13.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa  w ust.5 pkt. b oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

14.  Na egzamin klasyfikacyjny egzaminator przygotowuje do wyboru 3 zestawy pytań (po trzy pytania w zestawie), które zatwierdza dyrektor szkoły.

15.  Podczas egzaminu klasyfikacyjnego uczeń składa oświadczenie, że jest zdrowy i może przystąpić do egzaminu. Następnie losuje jeden zestaw pytań spośród przygotowanych zestawów egzaminacyjnych. Na przygotowanie pisemnej odpowiedzi uczeń otrzymuje minimum 30 minut czasu.

16.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

17.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin, skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, pytania egzaminacyjne, pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach oraz stopień ustalony przez komisję. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

18.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

19.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

§ 14

ZASTRZEŻENIA

1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna/końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna/końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż            w ciągu 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że naruszone zostały procedury ustalania oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a)      w przypadku rocznej/końcowej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemneji ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów.W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

4. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt. a przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

5. W skład komisji wchodzą:

1)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektoraszkoły – jako przewodniczący komisji;

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne;

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektoraszkoły – jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)      nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

d)      pedagog, jeśli jest zatrudniony w szkole,

e)      psycholog, jeśli jest zatrudniony w szkole,

f)       przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)      przedstawiciel rady rodziców.

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. I b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

8. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji. Protokół zawiera: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, pytania egzaminacyjne, pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach oraz stopień ustalony przez komisję.

9. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust.5 pkt. 2), sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,  termin posiedzenia komisji, imię i nazwisko ucznia, wynik głosowania, ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10. Protokoły, o których mowa w ust. 8 i 9, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 

§ 15

Egzamin poprawkowy

1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. O terminie egzaminu niezwłocznie informuje się w formie pisemnej rodziców ucznia lub prawnych opiekunów.

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a)      dyrektor szkoły albo zastępca dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. c, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

6. Na egzamin poprawkowy nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przygotowuje trzy zestawy pytań (po trzy pytania w zestawie). Pytania egzaminacyjne zatwierdza dyrektor szkoły. Egzamin poprawkowy obejmuje materiał nauczania z drugiego okresu, o ile uczeń otrzymał pozytywną ocenę klasyfikacyjną śródroczną. W przypadku oceny klasyfikacyjnej śródrocznej niedostatecznej, egzamin poprawkowy obejmuje materiał z całego roku szkolnego.

7. Podczas egzaminu poprawkowego uczeń składa oświadczenie, że jest zdrowy i może przystąpić do egzaminu. Następnie losuje jeden zestaw pytań spośród przygotowanych trzech zestawów egzaminacyjnych. Na przygotowanie pisemnej odpowiedzi uczeń otrzymuje minimum 30 minut czasu.

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu  etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 § 16

Promocja i ukończenie szkoły

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem § 4 ust. 2 i 4, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

2.  Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w pkt. 2 wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

5. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim iponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

6. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem ust. 5,uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej,

7. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w pkt.7 wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

9. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.

10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a)   oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

b)   promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§ 12

Pozostałe przepisy

1. Uczeń, który ukończył szkołę – absolwent,ma prawo przystąpić doegzaminu maturalnego. Zasadyprzeprowadzenia egzaminu maturalnego zawarte są w odpowiednich przepisach oświatowych, w szczególności w ustawie o systemie oświaty.

2. Absolwenci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego na warunkach i w formie dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb zgodnie z aktualnymi komunikatami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Rozdział VIII

Ceremoniał szkolny

 1. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny.

 2. Szkoła prowadzi Kronikę dokumentującą ważne wydarzenia szkolne.

 3. Poczet sztandarowy uczestniczy we wszystkich ważniejszych uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

 4. W szkole obchodzony jest Dzień Patrona w terminie określonym corocznie w kalendarzu uroczystości szkolnych.

 5. W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje uczniów odświętny strój.

 6. Uczniowie klas pierwszych składają ślubowanie:

„Ślubujemy Tobie Ojczyzno na sztandar Naszej Szkoły, która nosi imię wieszcza Narodu Polskiego – Adama Mickiewicza, że będąc uczniami II Liceum Ogólnokształcącego spełniać będziemy sumiennie obowiązki ucznia, świecić przykładem uczciwości, pracowitości, koleżeńskiej postawy, szanować naszych rodziców, przełożonych, zdobywać gruntowną wiedzę i umiejętności dla szczęścia własnego i dobra ukochanej ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej”.

7. Podczas wręczania świadectw ukończenia szkoły abiturienci składają uroczyste ślubowanie.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

    1. II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej używa

pieczęci urzędowej prostokątnej z napisem ”II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel./fax (041) 25-13-970, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pieczęci okrągłej z orłem w środku i nazwą szkoły w otoku.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

3. Szkoła może prowadzić działalność gospodarczą, przyjmować darowizny, subwencje w celu uzyskiwania dodatkowych środków finansowych.

4. Zmiany w Statucie uchwala Rada Pedagogiczna.

5. Dyrektor po nowelizacji Statutu opracowuje i publikuje tekst ujednolicony Statutu.

6. Szkoła posiada monitoring wizyjny.

7. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

8.O sprawach nie ujętych w statucie decydują odrębne przepisy.

9. W szkole obowiązują:

  1. Program Wychowawczy Szkoły;

  2. Szkolny Program Profilaktyki;

  3. Regulamin Rady Rodziców;

  4. Regulamin korzystania z biblioteki;

  5. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych liceum;

  6. Regulamin Samorządu Uczniowskiego;

  7. Regulamin Rady Pedagogicznej;

  8. Regulamin wycieczek szkolnych;

i. Regulamin korzystania z pracowni przedmiotowych, sal lekcyjnych i sali gimnastycznej.

10. Statut Szkoły wchodzi w życie z dniem uchwalenia.